124

Гэрээт аж ахуйн нэгж

9016

Зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгсэл

4

Захиалгат аж ахуйн нэгж

280

Захиалгат тээврийн хэрэгсэл